21.08.2023 Täzelikler90 .

Bilim işgärleriniň awgust maslahatlaryndan


Kämilligiň berk binýady

Arkadagly Serdarymyzyň parasatly baştutanlygynda Berkarar döwletiň täze eýýamynyň Galkynyşy döwründe milli bilim ulgamy täze ösüşlere beslenip, bu ugurda uly üstünlikler gazanylýar. Hormatly Prezidentimiziň bilim özgertmeleri ýurdumyzyň geljekki ösüşini üpjün etmekde, döwletiň ykdysady kuwwatyny berkitmekde uly ähmiýete eýedir. Arkadagly Serdarymyz mugallymlaryň zähmetine uly sarpa goýup, olaryň netijeli işlemegi, ýaşlaryň sagdyn ösmegi, çuňňur bilim we mynasyp terbiýe almagy üçin ähli şertleri döredýär.

«Berkarar döwletiň täze eýýamynyň Galkynyşy: Türkmenistany 2022 — 2052-nji ýyllarda durmuş-ykdysady taýdan ösdürmegiň Milli maksatnamasynda» okatmakda sanly tehnologiýalaryň, uzak aralykdan bilim berilmeginiň we maglumat alşylmagynyň doly ýola goýulmalydygy, bilim işgärleriniň hünär derejesiniň, okuw meýilnamalarynyň we maksatnamalarynyň, okuw kitaplarynyň kämilleşdiriljekdigi bellenilýär. «Türkmenistanyň Prezidentiniň ýurdumyzy 2022 — 2028-nji ýyllarda durmuş-ykdysady taýdan ösdürmegiň Maksatnamasynda» bilim ulgamynyň maddy-enjamlaýyn binýadyny pugtalandyrmaga gönükdirilen anyk işler öz beýanyny tapdy. Bu strategik maksatnama laýyklykda, Arkadag şäherinde Aba Annaýew adyndaky Halkara atçylyk akademiýasy, Berdimuhamet Annaýew adyndaky Arkadag şäher mugallymçylyk orta hünär okuw mekdebi, Saçly Dursunowa adyndaky Arkadag şäher lukmançylyk orta hünär okuw mekdebi, Sahy Jepbarow adyndaky Arkadag şäher ýörite sungat mekdebi, Şükür bagşy adyndaky Arkadag şäher çagalar sungat mekdebi, okuw-terbiýeçilik toplumy, iňlis dili dersine ýöriteleşdirilen mekdepler we çagalar baglary guruldy.

Milli ýörelgelere hem-de oňyn halkara tejribesine laýyklykda, okuw meýilnamalary, okuw maksatnamalary gurluş we mazmun taýdan kämilleşdirilýär hem-de baýlaşdyrylýar. Okatmagyň öňdebaryjy usullary, ylmyň gazananlary, innowasion tehnologiýalar bilim we terbiýeçilik işlerinde giňden ulanylýar, bilim işgärleriniň hünär derejesini ýokarlandyrmak we ussatlygyny kämilleşdirmek dowam etdirilýär. Bularyň ählisi ýaş nesle berilýän bilimiň hiliniň ýokary, mazmunynyň baý we döwrebap bolmagyna, ýaşlary hünärlere ugrukdyrmaga, olarda ylma bolan gyzyklanmany we söýgini ösdürmäge giň mümkinçilikleri açýar.

Bilimler we talyp ýaşlar güni hem-de täze 2023—2024-nji okuw ýylynyň başlanmagy mynasybetli geçiriljek dabaraly nyzamyň hem-de ilkinji okuw sapagynyň çuňňur manyly, ýatda galyjy we has-da täsirli bolmagy üçin zerur çäreler görler. Ol çäreler okuwçylaryň, talyplaryň bilime we ylma, hünärlere bolan gyzyklanmasyny we höwesini, Watanymyza, hormatly Prezidentimize bolan buýsanjyny, söýgüsini we hormatyny has-da ýokarlandyrmaga gönükdiriler.

Arkadag şäheriniň ähli bilim işgärleriniň, okuwçy we talyp ýaşlarynyň adyndan ýurdumyzyň bilim ulgamyny ösdürmek hem-de ýaş nesil barada edýän yzygiderli aladalary üçin hormatly Prezidentimize tüýs ýürekden buýsanjymyzy beýan edýäris. Arkadagly Serdarymyzyň hem-de Gahryman Arkadagymyzyň janlary sag, ömürleri uzak, il-ýurt bähbitli işleri hemişe rowaç bolsun!

Ýanwar ANNAÝEW,
Arkadag şäheriniň Bilim müdirliginiň başlygy.Iş tejribeler öwrenilýär

Berkarar döwletiň täze eýýamynyň Galkynyşy döwründe ýurdumyzyň bilim ulgamynda oňyn özgertmeler üstünlikli amala aşyrylýar. Şonuň netijesinde ýurdumyzyň bilim ulgamyny dünýä derejesine çykarmak, ýaş nesliň sazlaşykly ösmegi, dünýägaraýşyny giňeltmegi, aň-düşünjesini yzygiderli artdyrmagy üçin şertler döredilýär. Bilim ulgamyny kämilleşdirmek ýurdumyzyň durmuş-ykdysady taýdan ösmeginiň, jemgyýetiň medeni we ruhy taýdan kämilleşmeginiň esasy şerti bolup durýar.

Ýurdumyzyň bilim ulgamyny kämilleşdirmek we ösdürmek, ýaş nesle berilýän bilim-terbiýäniň hilini ýokarlandyrmak boýunça hereket edýän kanunlardan, kararlardan, bilim maksatnamalaryndan, konsepsiýalardan gelip çykýan wezipeleri durmuşa ornaşdyrmak maksady bilen, Balkan welaýatynda hem giň gerimli işler alnyp barylýar. Welaýatymyzyň çäginde 164 sany orta mekdep, 173 sany mekdebe çenli çagalar edarasy, 1 sany kömekçi mekdep-internat, 1 sany welaýat Saglygy dikeldiş okuw-terbiýeçilik toplumy, 1 sany hem çagalyk öýi hereket edýär. Welaýatymyzyň orta mekdeplerinde 6664 sany mugallym, mekdebe çenli çagalar edaralarynda 2097 sany terbiýeçi-mugallym zähmet çekip, olar ýaş nesle döwrebap bilim-terbiýe berýärler.

Welaýatdaky 11 sany mekdepden daşary we goşmaça bilim edaralarynda (çagalar we ýetginjekler döredijilik öýi) 407 toparda çagalara hünärleriň 38-siniň öwredilýändigini bellemek gerek. Munuň özi welaýatymyzyň bilim işgärleriniň ýurdumyzyň bilim ulgamynyň ösmegine uly goşant goşýandyklaryny, orta mekdeplerde, mekdebe çenli we mekdepden daşary çagalar edaralarynda zehinli okuwçylary, körpeleri ýüze çykarmak boýunça giň gerimli işleri alyp barýandyklaryny görkezýär. Şonuň netijesinde bilim hakyndaky kanunçylyk namalary, «Türkmenistanda daşary ýurt dillerini okatmagy kämilleşdirmek hakynda», «Türkmenistanda sanly bilim ulgamyny ösdürmek hakynda» Konsepsiýalar üstünlikli durmuşa geçirilýär, döwrebap bilimli ýaş nesil terbiýelenip ýetişdirilýär.

Bilim işgärleriniň hünär derejesini kämilleşdirmek, hünär ussatlygyny ýokarlandyrmak, öňdebaryjy bilim işgärlerini ýüze çykarmak maksady bilen guralýan çäreler, geçirilýän bäsleşikler hem ýaş nesle bilim-terbiýe berlişiniň hilini we netijeliligini ýokarlandyrmakda möhüm ähmiýete eýedir. Muňa welaýatymyzyň bilim işgärleriniň gazanan hem-de gazanýan üstünlikleri aýdyň mysaldyr.

Täze 2023—2024-nji okuw ýylynyň başlanjak güni barha ýakynlaşýar. Bilimler we talyp ýaşlar güni ýurdumyzda geljegimiz bolan ýaş nesilleriň aýratyn üns-alada bilen gurşalyp alnandygyny ýene-de bir gezek aýan eder. Garaşsyz, hemişelik Bitarap Türkmenistanyň bilim ulgamynyň üstünliklere beslenmegi üçin taýsyz tagallalary edýän Gahryman Arkadagymyzyň hem-de Arkadagly Serdarymyzyň janlary sag, ömürleri uzak bolsun, beýik işleri mundan beýläk-de üstünliklere beslensin!

Ýusup AKMÄMMEDOW,
Balkan welaýat Baş bilim müdirliginiň başlygy.Hünär ussatlygynyň beýany

Gahryman Arkadagymyzyň we Arkadagly Serdarymyzyň taýsyz tagallalary bilen ýurdumyzyň bilim ulgamyny kämilleşdirmäge giň mümkinçilikler döredilýär. Şonuň netijesinde ýurdumyzyň bilim ulgamy ösüşlere beslenýär, bilim işgärleriniň hünär ussatlygy ýokarlanýar, mekdep okuwçylarynyň gözýetimi giňeýär, aň-düşünjesi artýar, dürli bäsleşiklerde gazanýan üstünlikleriniň sany köpelýär. Biz muňa Ahal welaýatynda bilim ulgamynyň ösüşiniň, gazanylýan üstünlikleriň mysalynda hem aýdyň göz ýetirýäris.

Geçen 2022—2023-nji okuw ýylynda Ahal welaýatynda 366 sany bilim edarasy hereket etdi. Şolaryň 235-si umumybilim berýän orta mekdep, 130-sy mekdebe çenli çagalar edarasy, biri bolsa welaýat saglygy dikeldiş okuw-terbiýeçilik toplumydyr. Welaýatymyzyň orta mekdeplerinde 10664 mugallym, mekdebe çenli çagalar edaralarynda bolsa 1605 terbiýeçi çagalara bilim-terbiýe berýär.

Welaýatymyzyň mekdep okuwçylary «Altyn asyryň altyn zehinleri» atly dersler boýunça hem-de taslama (ylmy döredijilik) bäsleşiklerinde, şeýle hem halkara derejesinde onlaýn arkaly geçirilen bäsleşikde we halkara internet bäsleşiginde üstünlikli çykyş edip, baýrakly orunlary eýeleýärler. Mundan başga-da, welaýatymyzyň mekdep okuwçylary «Garaşsyzlygyň merjen däneleri», «Iň gowy gyzlar gurnagy», «Iň eýjejik gyzjagaz — 2023» atly we beýleki bäsleşiklerde, şol sanda ýurdumyzyň ýokary okuw mekdepleri tarapyndan geçirilen bäsleşiklerde şowly çykyş etdiler.

Gazanylan üstünlikler welaýatymyzyň bilim işgärlerini has-da döredijilikli işlemäge ruhlandyrýar. Muňa ýakynda geçirilen bilim işgärleriniň usuly-amaly okuwlarynda ýaýbaňlandyrylan çykyşlaryň, täze 2023—2024-nji okuw ýylyna görlen taýýarlygyň mysalynda hem göz ýetirmek bolýar. Täze 2023—2024-nji okuw ýylynda, ýagny şu ýylyň 1-nji sentýabrynda Ahal welaýaty boýunça 7 sany orta mekdebi we 4 sany çagalar bagyny açmak meýilleşdirilýär. Bu täze bilim edaralary ýaş nesillere täze okuw ýyly mynasybetli ajaýyp sowgat bolar hem-de welaýatymyzda bilim ulgamynyň işiniň has belent derejä göterilmegine oňyn täsir eder.

Ajaýyp döwrümiz bilim işgärlerini ösüp gelýän ýaş nesle çuňňur we ýokary hilli bilim-terbiýe bermäge ruhlandyrýar. Ahal welaýatynyň bilim işgärleri, geljekde-de Gahryman Arkadagymyzyň we hormatly

Prezidentimiziň bilim ulgamynyň işgärleriniň öňünde goýýan jogapkärli wezipelerini üstünlikli ýerine ýetirerler, ýurdumyzda bilim ulgamynyň kämilleşdirilmegine öz goşantlaryny goşarlar. Bilim ulgamyny ösüş bilen öňe alyp barýan Gahryman Arkadagymyzyň we Arkadagly Serdarymyzyň janlary sag bolsun, beýik işleri üstünliklere beslensin!

Batyr ÇARLYÝEW,
Ahal welaýat Baş bilim müdirliginiň başlygy.Oňyn netijeler, aýdyň wezipeler

Berkarar döwletiň täze eýýamynyň Galkynyşy döwründe ýurdumyzyň bilim ulgamyny ösdürmäge döwlet syýasatynyň ileri tutulýan ugry hökmünde möhüm ähmiýet berilýär. Şonuň netijesinde hormatly Prezidentimiziň taýsyz tagallalary bilen bilim ulgamyny döwrebaplaşdyrmak boýunça giň gerimli işler alnyp barylýar. Hemmetaraplaýyn ösen, giň dünýägaraýyşly, çuňňur bilimli, watansöýüji ýaş nesli terbiýeläp ýetişdirmek boýunça asylly işe Aşgabat şäheriniň bilim işgärleri-de öz goşantlaryny goşýarlar. Olaryň bu babatdaky tagallalarynyň oňyn netijesine paýtagtly bilim işgärleriniň geçen usuly-amaly okuwlary hem-de maslahaty arkaly göz ýetirmek bolýar. Adatça bolşy ýaly, bu gezekki usuly-amaly okuwlar ýaş nesle bilim we terbiýe bermek boýunça öňdebaryjy iş tejribeleri ýüze çykarmakda hem-de ýaýratmakda, maslahat bolsa geçen okuw ýylynyň jemini jemlemekde we täze 2023—2024-nji okuw ýylynda öňde durýan wezipeleri ara alyp maslahatlaşmakda möhüm ähmiýete eýe boldy.

Aşgabat şäheriniň bilim işgärleriniň geljekde-de ýaş nesle bilim-terbiýe bermekde tutanýerli zähmet çekjekdikleri barada usuly-amaly okuwlarda beýan edildi. Goý, Gahryman Arkadagymyzyň we Arkadagly Serdarymyzyň janlary sag, ömürleri uzak bolsun, beýik işleri hemişe rowaçlyklara beslensin!

Ýörite habarçymyz.


Usuly-amaly okuwlar

Bilim işgärleriň awgust usuly-amaly okuwlary täze 2023—2024-nji okuw ýylynyň bosagasynda geçirildi.

Geçen okuw ýylyny welaýatymyzyň bilim işgärleri oňat netijeler bilen jemlediler.

Bilim edaralarynyň we olaryň işgärleriniň arasynda geçirilen bäsleşikleriň döwlet tapgyrynda welaýatyň bilim edaralary we mugallymlary 13 sany baýrakly orunlara mynasyp boldular.

Şeýle hem döredijilikli zähmet çekýän, hünärine ussat, öňdebaryjy bilim işgärlerini ýüze çykarmak maksady bilen döwlet derejesinde geçirilen «Ýylyň terbiýeçisi» bäsleşiginde Mary şäherindäki 12-nji çagalar bagynyň terbiýeçisi Gülälek Rejepowa Baş baýraga, «Ýylyň mugallymy» bäsleşiginde Tagtabazar etrabyndaky 16-njy orta mekdebiň aýdym-saz mugallymy Aýgül Jumagylyjowa I orna eýe boldular.

Okuwçylaryň bilim derejesi iň esasy görkezijileriň biri bolup durýar. Türkmenistanyň Döwlet energetika institutynda göni ýaýlym arkaly 10-njy, 11-nji synp okuwçylarynyň arasynda geçirilen «Altyn asyryň altyn zehinleri» atly ders bäsleşiginiň döwlet tapgyryna welaýatymyz boýunça okuwçylaryň 108-si gatnaşyp, dersler boýunça 42 sany orna mynasyp boldular.

Orta mekdepleriň ýokary synp okuwçylarynyň arasynda «Altyn asyryň altyn zehinleri» atly ders bäsleşikleriniň çäklerinde geçirilen taslama (ylmy-döredijilik) bäsleşiginiň döwlet tapgyryna okuwçylaryň 22-si 12 iş bilen gatnaşyp, 7 sany baýrakly orunlara mynasyp boldular.

Welaýatda ýaş hünärmenleri işe ugrukdyrmakda hem netijeli işler alnyp barylýar. Şu okuw ýylynda ýörite we ýokary okuw mekdeplerini tamamlan ýaşlaryň 668-si işe başladylar. Ýaş mugallymlar okuw ýylynyň başynda tejribeli mugallymlara, ýagny halypalara berkidiler.

Täze, 2023—2024-nji okuw ýylynda bilimiň hilini ýokarlandyrmakda işleri alyp bararys.

Goý, Arkadagly Serdarymyzyň, Gahryman Arkadagymyzyň janlary sag bolsun, beýik işleri uly üstünliklere beslensin!

Atageldi ANNASEÝIDOW,
Mary welaýat Baş bilim müdirliginiň başlygynyň wezipesini wagtlaýyn ýerine ýetiriji.Özgertmeleriň ähmiýeti

Bilim işgärleriniň täze okuw ýylynyň başlanmagynyň öňüsyrasynda geçirilýän awgust usuly-amaly okuwlary hem-de maslahatlary öňdebaryjy iş tejribeleri ýüze çykarmakda we ýaýratmakda, geçen okuw ýylynda ýerine ýetirilen işleri seljermekde hem-de täze okuw ýylynda öňde durýan wezipeleri ara alyp maslahatlaşmakda möhüm ähmiýete eýedir.

Hormatly Prezidentimiziň durmuşa geçirýän bilim özgertmelerinde ýaşlaryň döwrebap hünärleri ele almaklary, döredijilik we ylmy-gözleg işleri bilen meşgullanmaklary, sanly tehnologiýalary ezberlik bilen özleşdirmekleri bilen baglanyşykly wezipeler aýratyn orun tutýar. Şol wezipeler Türkmenistanyň Prezidentiniň Karary bilen tassyklanan «Türkmenistanda ýaşlar baradaky döwlet syýasatynyň 2021 — 2025-nji ýyllar üçin Döwlet maksatnamasynda» öz aýdyň beýanyny tapdy. Ony amala aşyrmak boýunça ýerine ýetirilmeli çäreleriň Meýilnamasynda meýilleşdirilen çäreleri durmuşa geçirmekde bilim işgärleriniň öňünde uly we jogapkärli wezipeler durýar.

Daşoguz welaýatynyň umumybilim berýän orta mekdeplerinde zähmet çekýän ugurlary boýunça hünärli mugallymlar hem ýaş nesle döwrebap bilim we terbiýe bermek maksady bilen hünär kämilleşdiriş okuwlara yzygider gatnaşyp, hünärlerini ýokarlandyrdylar. Ýurdumyzda mekdeplerde berilýän bilimiň hilini gowulandyrmak we mugallymlaryň hünär derejesini ýokarlandyrmak, ussat we tejribeli mugallymlary ýüze çykarmak maksady bilen mugallymlaryň arasynda geçirilýän bäsleşikleriň ähmiýeti örän uludyr. Şeýle bäsleşikleriň geçirilmegi mugallymçylyk hünäriniň yzygider kämilleşmegine we bäsleşige ukyply, ökde hünärmenleri taýýarlamaga ýardam edýär.

2023-nji ýylda ýurdumyzyň tebigy, takyk ugurlar boýunça ýöriteleşdirilen mekdep okuwçylarynyň «Robot tehnikasy» taslama (ylmy-döredijilik) bäsleşiginiň döwlet tapgyryna 3 ugur boýunça welaýatyň okuwçylary gatnaşyp, jemi 3 sany baýrakly orunlara mynasyp boldular.

Şeýle-de mekdep okuwçylarynyň arasynda «Altyn asyryň altyn zehinleri» atly ders bäsleşiginiň çäklerinde geçirilýän taslama (ylmy-döredijilik) bäsleşiginiň döwlet tapgyryna 3 ugur boýunça gatnaşan okuwçylar jemi 4 sany baýrakly orunlara mynasyp boldular.

2022—2023-nji okuw ýylynda «Altyn asyryň altyn zehinleri» atly ders bäsleşiginiň döwlet tapgyry onlaýn wideoaragatnaşyk görnüşinde welaýatyň Daşoguz şäherinde ýerleşýän Türkmen oba hojalyk institutynda guramaçylykly geçirildi. Bäsleşigiň döwlet tapgyrynyň netijesi boýunça welaýatymyzyň orta mekdepleriniň 10-njy, 11-nji synp okuwçylarynyň 33 sanysy degişlilikde I, II, III baýrakly orunlara mynasyp boldular.

Bulardan başga-da, welaýatymyzyň orta mekdepleriniň okuwçylary 2022—2023-nji okuw ýylynyň degişli döwründe internet bäsleşiklerine işjeň gatnaşyp, dürli derejedäki Diplomlara mynasyp boldular. Täze 2023—2024-nji okuw ýylynda 1-nji synpa okuwa geljek okuwçylara hormatly Prezidentimiziň adyndan sowgat beriljek noutbuk kompýuterler taýýarlanyldy.

Welaýatymyzda 31 sany ugur boýunça ýöriteleşdirilen orta mekdep bolup, olarda okuwçy ýaşlara iňlis, nemes, fransuz, italýan, ýapon, hytaý, arap, pars dilleri hem-de tebigy we takyk ugurly dersler boýunça ýörite maksatnamalaýyn bilim berilýär.

Täze okuw ýylynyň başlanmagy bilen ýokary okuw mekdeplerini we orta hünär okuw mekdeplerini tamamlan ýaş hünärmenleriň 551 sanysy Türkmenistanyň Bilim ministrliginiň ýollanmasy esasynda welaýatymyzyň bilim-terbiýeçilik edaralaryna işe ýollanyldy, şolardan 19 sanysy mekdebe çenli terbiýeçileri we 532 sanysy ýokary we ýörite orta bilimli mugallymlar.

Ýaş nesliň döwrebap bilim almagy üçin giň mümkinçilikleri döredýän Arkadagly Serdarymyza tüýs ýürekden buýsanjymyzy beýan edýäris. Hormatly Prezidentimiziň jany sag, ömri uzak bolsun, il-ýurt bähbitli beýik işleri üstünliklere beslensin!

Atabaý MÄTNIÝAZOW,
Daşoguz welaýat Baş bilim müdirliginiň başlygynyň wezipesini wagtlaýyn ýerine ýetiriji.Üstünlikleriň şuglasy

Asylly däbe görä, bilim işgärleriniň täze okuw ýylynyň başlanmagynyň öňüsyrasynda geçirilýän awgust ylmy-amaly okuwlary hem-de maslahatlary öňdebaryjy iş tejribeleri ýüze çykarmakda we ýaýratmakda, geçen okuw ýylynda ýerine ýetirilen işleri seljermekde hem-de täze okuw ýylynda öňde durýan wezipeleri ara alyp maslahatlaşmakda möhüm ähmiýete eýe bolýar. Bu işleriň asylly däbe öwrülmegi bilim ulgamynda ýylyň-ýylyna üstünlik gazanmakda, belent sepgitleri eýelemekde netijelidir.

Şu günler Lebap welaýatynyň bilim işgärleri şeýle jogapkärli pursatlary başdan geçirýärler. Welaýatymyzyň bilim işgärleriniň döredijilikli zähmeti bilen 2022—2023-nji okuw ýylynyň üstünlikli jemlenendigini bellemek ýakymlydyr. Geçen okuw ýylynda Lebap welaýat Baş bilim müdirliginiň garamagynda 384 sany orta mekdep, 3 sany mekdep-internat we Saglygy dikeldiş okuw-terbiýeçilik toplumy hereket edip, olarda 323993 okuwça bilim we terbiýe berildi. Welaýat boýunça 281 sany mekdebe çenli çagalar edaralary bolup, olarda jemi 52760 çaga terbiýelenýär.

Türkmenistanyň Bilim ministrliginiň degişli buýrugy esasynda ýurdumyzyň umumybilim berýän orta mekdepleriniň okuwçylarynyň arasynda yglan edilen «Altyn asyryň altyn zehinleri» atly okuw dersleri boýunça bäsleşikleriň etrap, şäher, welaýat tapgyrlary guramaçylykly geçirildi hem-de ýeňijiler kesgitlenildi. Bu bäsleşigiň jemleýji döwlet tapgyrynyň netijeleri boýunça welaýatymyzyň zehinli okuwçylary 36 sany baýrakly orunlara mynasyp boldular. Şeýle guwandyryjy mysallary mekdep okuwçylarynyň arasynda geçirilen beýleki bäsleşikleriň, şeýle hem bilim işgärleriniň hünär ussatlygyny kämilleşdirmek we öňdebaryjy bilim işgärlerini, iň gowy mekdepleri, çagalar baglaryny ýüze çykarmak boýunça geçirilen bäsleşikleriň netijeleri boýunça-da getirmek bolar. Bularyň hemmesi welaýatymyzyň bilim işgärleriniň hormatly Prezidentimiziň bilim ulgamyny kämilleşdirmek, ýaş nesillere döwrebap bilim-terbiýe bermek boýunça öňde goýan wezipelerine düşünip, döredijilikli zähmet çekýändikleriniň aýdyň subutnamasydyr.

Şu ýylyň 1-nji sentýabrynda başlajak täze okuw ýylyna welaýatymyzyň bilim ulgamy guramaçylykly, dabaraly garşylamaga taýýarlanýar. Täze okuw ýylynda welaýatyň umumybilim berýän orta mekdepleriniň 1-nji synpyna mekdep ýaşyna ýeten çagalaryň 29807-siniň gelmegine garaşylýar. Şeýle hem täze okuw ýylynyň ilkinji gününde welaýatymyzda täze orta mekdepleriň 8-si hem-de bir çagalar bagy ýaş nesiller üçin gapylaryny giňden açarlar. Çagalary şeýle bilim bagtyýarlygyna eýe edýän Gahryman Arkadagymyza we Arkadagly Serdarymyza alkyş aýdýarys.

Meret WELIÝEW,
Lebap welaýat Baş bilim müdirliginiň başlygy."Mugallymlar gazeti" gazeti, 21.08.2023

Tmpedagog