16.08.2023 Täzelikler59 .

Bilim işgärleriniň iş tejribeleri artdyrylýar


Ýurdumyzda täze, 2023—2024-nji okuw ýylyna taýýarlyk görmegiň çäklerinde alnyp barylýan işleriň arasynda bilim işgärleriniň hünär taýýarlygyny ýokarlandyrmak, olaryň okatmagyň usulyýeti boýunça düşünjelerini kämilleşdirmek boýunça geçirilýän çäreler möhüm orny eýeleýär. Her ýyl geçirilmegi däbe öwrülen bilim işgärleriniň usuly-amaly okuwlary hut şu maksada gönükdirilendir.

Bilim işgärleriniň usuly-amaly okuwlary ýurdumyzyň ähli etrap-şäherlerinde guramaçylykly geçirilýär. Oňa bilim işgärleri uly höwes bilen gatnaşýarlar. Bu okuwlar özara tejribe alyşmagyň, okatmagyň usulyýeti boýunça täze maglumatlary öwrenmegiň, hünäre kämilleşmegiň özboluşly meýdançasydyr. Onda öňdebaryjy mugallymlar möhüm temalar boýunça öz iş tejribelerinden çykyş edýärler, giňişleýin durup geçýärler, bilim bermegiň ol ýa-da beýleki usullaryny düşündirýärler, kärdeşleriniň sowallaryna jogap berýärler, özara pikir alyşýarlar.

Şu gezekki usuly-amaly okuwlarda bilim işgärleri bilim edaralarynda ýaş nesli terbiýelemegiň esasy ugurlary boýunça işleriň guralyşyny we geçirilişini, okuw dersleri boýunça okuw maksatnamalarynyň özleşdirilişini, ýaş nesli okatmakda we terbiýelemekde öňdebaryjy iş tejribeleriň ulanylyşyny, sapaklarda sanly serişdelerden, okatmagyň häzirki zaman usullaryndan, okuw-görkezme esbaplardan netijeli peýdalanylyşyny, sapak ýazgylarynyň, ýyllyk senenamalaýyn okuw çyzgydynyň Türkmenistanyň Bilim ministrligi tarapyndan tassyklanan degişli Gözükdirijiniň talaplaryna laýyklykda taýýarlanylyşyny, hormatly Prezidentimiziň çagalara sowgat beren şahsy kompýuterleriniň sapaklarda netijeli peýdalanylyşyny, okuwçylary okatmagyň hilini we netijeliligini ýokarlandyrmagyň ýollaryny ara alyp maslahatlaşdylar.

Mundan başga-da, usuly-amaly okuwlarda mekdebe çenli ýaşly çagalaryň başlangyç bilimiň bilim maksatnamasyny özleşdirmäge taýýarlygynyň hiliniň ýokarlandyrylyşy, mekdebe çenli çagalar edaralarynda «Türkmenistanda çaganyň irki ösüşini we mekdebe taýýarlygyny ösdürmek babatda 2020—2025-nji ýyllarda mekdebe çenli çagalar edaralarynyň işini kämilleşdirmegiň Maksatnamasynyň» hem-de ony durmuşa geçirmegiň meýilnamasynyň ýerine ýetirilişi barada maslahatlaşyldy.

Bilim işgärleriniň awgust usuly-amaly okuwlarynda Berkarar döwletiň täze eýýamynyň Galkynyşy döwründe ösüp gelýän ýaş nesle çuňňur bilim we asylly terbiýe bermegiň möhüm meseleleri hem-de ýokary netijeli iş tejribeleri, okatmagyň täze, işjeň usullary barada giňişleýin durlup geçildi.

Usuly-amaly okuwlarda öz hünärine ussat, tejribeli, okuw-terbiýeçilik işlerini ylmy-usuly esasda täzeçe guraýan, döredijilikli işleýän etrap, şäher bilim bölümleriniň hünärmenleriniň, bilim edaralarynyň ýolbaşçylarynyň, mugallymlaryň, terbiýeçileriň çykyşlary täsirli boldy. Usuly-amaly okuwlar işjeň pikir alyşmalar arkaly geçirildi.

Ýurdumyzyň Ahal, Mary, Balkan, Daşoguz we Lebap welaýatlary boýunça guralýan usuly-amaly okuwlara bilim-terbiýeçilik işgärleri işjeň gatnaşýarlar.

Ýörite habarçymyz.
"Mugallymlar gazeti" gazeti, 15.08.2023

www.turkmenmetbugat.gov.tm

Tmpedagog