14.04.2023 Täzelikler65 .

Sagdyn nesil — bagtyýar jemgyýet


Türkmenistanyň Bilim ministrliginiň, Bedenterbiýe we sport baradaky döwlet komitetiniň, Magtymguly adyndaky Ýaşlar guramasynyň Merkezi geňeşiniň bilelikde guramagynda paýtagtymyz Aşgabat şäherinde aprel aýynyň 3-7-si aralygynda mekdep okuwçylarynyň arasynda sportuň futbol görnüşi boýunça ýaryşyň döwlet tapgyry geçirildi. Oňa ähli wela ýatlardan, şol sanda welaýatymyzdan Daşoguz şäherindäki daşary ýurt dillerine ýöri teleşdirilen 7-nji hem-de 13-nji orta mekdepleriň okuwçylaryndan düzülen topar gatnaşdy. Okuwçy oglanlar bu bäsleşige özleriniň taýýarlykly gelendiklerini görkezip, döwlet tapgyrynda 2-nji orny eýelemegi başardylar.

Gülöwser SAPAROWA,
Daşoguz şäherindäki daşary ýurt dillerine ýöriteleşdirilen
7-nji orta mekdebiň mugallymy.

"Daşoguz habarlary" welaýat gazeti, 13.04.2023

Tmpedagog