01.03.2023 Täzelikler13 .

«Iň eýjejik gyzjagaz» atly bäsleşigiň Gyzylarbat etrap tapgyry geçirildi


 Golaýda, Türkmenistanyň Magtymguly adyndaky Ýaşlar guramasynyň Merkezi geňeşiniň Türkmenistanyň Bilim ministrligi bilen bilelikde guraýan «Iň eýjejik gyzjagaz» atly bäsleşiginiň Gyzylarbat etrap tapgyry geçirildi.

 Bäsleşige etrapdaky orta mekdepleriň 2-4-nji synplarynda okaýan gyzjagazlar gatnaşdylar. Olar bäsleşigiň şertlerine laýyklykda, ata Watanymyzy, bagtyýar çagalygy wasp edýän aýdymlary aýtdylar, milli egin-eşiklerimizi geýip, ony şahyrana sözler bilen tarypladylar, ene-mamalarymyzdan nesilden-nesle geçip gelýän el işlerini ýerine ýetirmekde bäsleşdiler.

 Birinji orna etrapdaky 27-nji orta mekdebiň 2-nji synp okuwçysy Melek Garmämmedowa, ikinji orna 22-nji orta mekdebiň 2-nji synp okuwçysy Ülker Annadurdyýewa mynasyp bolup, bäsleşigiň welaýat tapgyryna gatnaşmaga hukuk gazandylar.
ahal.info

Tmpedagog