15.02.2023 Täzelikler15 .

Türkmenistanly okuwçylar Halkara bäsleşikde kümüş we bürünç medal gazandylar!


 2023-nji ýylyň fewral aýynyň 1-10-y aralygynda Gazagystan Respublikasynyň Almaty şäherinde matematika, fizika we informatika dersleri boýunça 19-njy Halkara Žautykow bäsleşigi geçirildi. Bu abraýly Halkara bäsleşigine ýurdumyzyň zehinli mekdep okuwçylaryndan saýlanan 7 topar, jemi 26 okuwçy: Aşgabat şäherindäki Saparmyrat Türkmenbaşy adyndaky ýöriteleşdirilen umumybilim berýän mekdep-internatyndan 4 okuwçy, Aşgabat şäheriniň iňlis dili, himiýa we biologiýa derslerini çuňlaşdyrylyp öwredilýän ýöriteleşdirilen 86-njy orta mekdebinden 8 okuwçy, Aşgabat şäheriniň iňlis dili çuňlaşdyrylyp öwredilýän ýöriteleşdirilen 135-nji orta mekdebinden 3 okuwçy, Ahal welaýatynyň Ak bugdaý etrabynyň tebigy we takyk ugurly derslerini çuňlaşdyryp öwredýän ýöriteleşdirilen 46-njy orta mekdebinden 1 okuwçy, Daşoguz welaýatynyň Daşoguz şäheriniň daşary ýyrt dillerine ýöriteleşdirilen 24-nji orta mekdebinden 2 okuwçy, Daşoguz welaýatynyň Daşoguz şäheriniň iňlis dili, himiýa we biologiýa derslerini çuňlaşdyryp öwredýän 26-njy orta mekdebinden 3 okuwçy, Lebap welaýatynyň Türkmenabat şäheriniň iňlis dili, fizika we matematika okuw derslerini çuňlaşdyrylyp öwredýän ýöriteleşdirilen 41-nji orta mekdebinden 2 okuwçy, Mary welaýatynyň Sakarçäge etrabynyň 24-nji orta mekdebinden 1 okuwçy, Mary welaýatynyň Ýolöten etrabynyň takyk ugurly okuw derslere ýöriteleşdirilen 17-nji orta mekdebinden 1 okuwçy, Mary welaýatynyň Ýolöten etrabynyň 40-njy orta mekdebinden 1 okuwçy gatnaşdy.

Ýurdumyzyň zehinli mekdep okuwçylaryndan saýlanan topara mekdep-internatyň matematika mugallymy Arslan Hojiýew ýolbaşçylyk etdi.

Bu bäsleşige 26 döwletden jemi 1241 sany okuwçy gatnaşyp, olaryň 515 sanysy matematika dersinden, 341 sanysy fizika dersinden we 385 sanysy informatika dersinden bäsleşdiler. Halkara bäsleşiginde Ermenistan, Belarus, Russiýa Federasiýasy, Täjigistan, Gazagystan, Gruziýa, Özbegistan, Gyrgyzystan, Bolgariýa, Serbiýa, Rumyniýa, Türkiýe, Peru döwletleriniň zehinli okuwçylary özaralarynda güýç synanyşdylar.

 Zehinli türkmen ýaşlary bu halkara bäsleşikde üstünlikli çykyş etdiler. Halkara bäsleşikde matematika dersi boýunça Aşgabat şäheriniň iňlis dili, himiýa we biologiýa derslerini çuňlaşdyrylyp öwredilýän ýöriteleşdirilen 86-njy orta mekdebiniň 10-njy synp okuwçysy Agamyradow Rahym, Ahal welaýatynyň Ak bugdaý etrabynyň tebigy we takyk ugurly derslerini çuňlaşdyryp öwredýän ýöriteleşdirilen 46-njy orta mekdebiniň okuwçysy Muhammetgurbanow Dawut kümüş medallara, Aşgabat şäherindäki Saparmyrat Türkmenbaşy adyndaky ýöriteleşdirilen umumybilim berýän mekdep-internatynyň 10-njy synp okuwçysy Halykow Selim, Aşgabat şäheriniň iňlis dili, himiýa we biologiýa derslerini çuňlaşdyrylyp öwredilýän ýöriteleşdirilen 86-njy orta mekdebiniň 11-nji synp okuwçysy Bendow Kerimguly, Daşoguz welaýatynyň Daşoguz şäheriniň iňlis dili, himiýa we biologiýa derslerini çuňlaşdyryp öwredýän 26-njy orta mekdebiniň 11-nji synp okuwçysy Žumabaýew Alihan bürünç medallara mynasyp bolup, şeýlelikde, mekdep okuwçylarymyz 2 kümüş medala we 3 bürünç medala eýe bolmagy başardylar.
ashgabat.in

Tmpedagog