04.02.2023 Täzelikler13 .

Türkmen okuwçylary dünýä özüni tanatdy!


 Golaýda, ABŞ-nyň Kaliforniýa ştatynyň Berkeleý uniwersitetiniň guramagynda mekdep okuwçylary üçin onlaýn görnüşinde matematika boýunça ýekeleýin we toparlaýyn halkara bäsleşigi geçirildi.

 Bu bäsleşige dünýäniň 30-a golaý döwletinden höwesjeň ýaşlaryň 2000-den gowragy gatnaşdy. Bäsleşikde Türkmenistanyň Goranmak ministrliginiň Berdimuhamet Annaýew adyndaky Ýöriteleşdirilen harby mekdebiniň harby okuwçylary hem işjeň gatnaşyp, özleriniň ukyp-başarnyklaryny görkezdiler hem-de baýrakly orunlary eýelemegi başardylar.

 Ýokary synplar üçin «advanced» kategoriýasynda ýekeleýin netijede harby mekdebimiziň 10-njy synp harby okuwçylary Sapa Ýazyýew, Begnazar Serdarow 1-nji, Wepa Baýlyýew, Begli Amanýazow 2-nji, Magtymguly Garlyýew bilen Kemal Ezizow dagy 3-nji orna mynasyp bolmagy başardylar.

 Gatnaşyjylara harby mekdebiň çagyryş boýunça harby gullukçysy Merdangeldi Baýramow ýolbaşçylyk etdi. Ýeňijilere altyn, kümüş, bürünç medallary gowşurylyp, degişli diplomlar bilen sylaglanyldy.
ashgabat.in

Tmpedagog