29.01.2023 Täzelikler11 .

Kaka etrabynyň okuwçylary ders bäsleşiklerinde üstünlikli çykyş edýärler


“Altyn asyryň altyn zehinleri” atly bäsleşiginde Kaka etrabynyň 16-njy ýöriteleşdirilen orta mekdebiniň okuwçylary Annamyradowa Dürsoltan, Batyrow Resul we Hallyýew Rüstem etrap tapgyrynda üstünlikli çykyş etdiler we welaýat tapgyryna gatnaşmaga hukuk gazandylar.

 Ahal welaýatynyň Kaka etrabynyň tebigy ugurly dersleri çuňlaşdyryp öwredýän ýöriteleşdirilen 16-njy orta mekdebiniň okuwçylary ýerli we halkara ders bäsleşiklerinde üstünlikli çykyş edýärler.

 Türkmenistanyň Bilim ministriliginiň 2022-2023-nji okuw ýylynda mekdep okwuçylarynyň arasynda okuw dersleri boýunça yglan edilen “Altyn asyryň altyn zehinleri” atly bäsleşiginiň Kaka etraby boýunça etrap tapgyrynda iňlis dili dersinden bu mekdebiň 10-njy synp (6 ýaşdan okuwa başlan) okuwçysy Annamyradowa Dürsoltan II ýere, 10-njy synp (7 ýaşdan okuwa başlan) Batyrow Resul we 11-nji synp okuwçysy Amanowa Enebaý bolsa I ýere mynasyp boldular.

 Mekdebiň himiýa, biologiýa we fizika dersleri boýunça olimpiadada çykyş edýän okuwçylar bolsa göni welaýat tapgyryna gatnaşýarlar.

 Bu mekdebiň bu okuw möwsümindäki üstünlikleri bular bilen çäkli däl. Russiýanyň “Erudit” guramasy tarapyndan geçirilen “Classy English” atly iňlis dili boýunça uzak aralykdan geçirilýän V Halkara olimpiada 9-njy synp okuwçysy Öwezowa Merýem I ýeri gazandy. Şeýle-de Russiýa Federasiýasynyň Sankt Peterburg şäherinde geçirilen mekdep okuwçylarynyň arasynda iňlis dili boýunça Açyk Russiýa internet-olimpiadasynda 2-nji derejeli kategoriýada mekdebiň 3-nji synp okuwçysy Goşaýew Aýhan III derejeli diplom bilen sylaglandy.

 Ahal welaýatynyň Kaka etrabynyň tebigy ugurly dersleri çuňlaşdyryp öwredýän ýöriteleşdirilen 16-njy orta mekdebiniň mugallymlary A. Gulowa, G. Nurmämmedowa we G. Annabagşyýew ýaşlaryň köpugurly bilim almaklary ugrunda gaýratly işler alyp barýarlar.
ashgabat.in

Tmpedagog