18.01.2023 Täzelikler14 .

Türkmenistanly okuwçylar I Açyk internet olimpiadasynda üstünlikli çykyş etdiler


 Golaýda, S.A.Nyýazow adyndaky oba hojalyk uniwerstitetiniň gurnamagynda ýurdumyzyň tebigy ylymly ugurly dersleri çuňlaşdyryp öwredýän ýöriteleşdirilen mekdep okuwçylarynyň arasynda biologiýa we himiýa dersleri boýunça I Açyk internet olimpiadasy geçirildi.  Aşgabat şäherindäki Saparmyrat Türkmenbaşy adyndaky ýöriteleşdirilen umumybilim berýän mekdep-internatynyň okuwçylary bu internet arkaly geçirilen bäsleşige işjeň gatnaşyp, ýokary netijeleri gazanmagy başardylar. Mekdep-internatynyň okuwçylary biologiýa dersinden 1 sany I orna, 2 sany II orna, himiýa dersinden 3 sany I orna, 3 sany II orna, jemi 11 sany baýrakly orunlara mynasyp boldular.  Biologiýa dersinden Çaryýewa Dinara I oruna, Sahydöwlet Hümmetjumaýew II oruna, Selbinýaz Hümmedowa II oruna, Çaryýewa Jennet III oruna, Bägül Batyrowa III oruna mynasyp boldy.  Himiýa dersinden Aýjemal Hudaýkulyýewa I oruna, Adyl Serdarow I oruna, Şatlyk Batyrow I oruna, Şamuhammet Handurdyýew II oruna, Bakymyrat Ilamanow II oruna, Mekan Ahmedow II oruna mynasyp boldy.

Kakageldi AKMYRADOW,
Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginiň
Halkara gatnaşyklary institutynyň talyby.ahal.info

Tmpedagog