18.01.2023 Gollanma24 .

Çagalaryňyzy pasla görä geýindiriň!


Pasla görä geýinmek hemişe-de zerurdyr welin, aşa sowuk howada, gardyr ýagyşda ýyly egin-eşikleri geýmek hemmeleriň saglygy üçin peýdalydyr. «Çagany nädip dogry geýindirmeli?». Megerem, bu sowal gyş paslynda ata-eneleri has hem gyzyklandyrýan bolsa gerek.

 *Halk arasynda aýdylyşy ýaly, gyşda çagaňy özüňden bir gat galyň geýindirmeli.

 *Eger-de siziň körpäňiz çagalar bagyna gatnaýan bolsa ýa-da onuň bilen arassa howada gezelenç etmekçi bolsaňyz, mümkin boldugyndan, hereket etmek üçin oňaýly bolan rahat egin-eşikleri geýdiriň!

 *Sowuk howada çagaňyzyň bokurdagyna hökman şarf dakmagy unutmaň!

 *Çagaňyzyň kellesini ýuwup, daşaryk çykmagyna asla ýol bermäň!

 *Gyşda başgap satyn alanyňyzda, çagaňyzyň gulaklary bilen ýapar ýaly görnüşini saýlaň! Ol aşa sowuk howada ýüze çykyp biläýjek gulakburun keselleriniň öňüni almakda ygtybarly goragçydyr.

 *Howanyň temperaturasy aşa sowuk bolanda ýa-da garly günlerde çagaňyza ellik geýdirmegi hem unutmaň!

 *Gyş paslynda çagaňyzyň aýakgaplaryny hem ünsden düşürmäň! Çagaňyzyň aýakgabynyň topugyny ýapmagyny, aşagynyň galyň we suw geçirmeýän görnüşde bolmagyny gazanyň!

 *Körpäňiziň ýüzüne çagalar üçin niýetlenen ýörite kremleri, burnunyň nemli örtügine bolsa oksolin melhemini çalmagy unutmaň!

 *Hormatly ata-eneler, gyş paslynda çagalaryňyzy pasla görä geýindirmek we olaryň saglygyny goramak siziň öz eliňizdedir!

"Nesil"
"Nesil" gazeti, 17.01.2023

Tmpedagog