24.08.2023 Döredijilik16 .

Aşgabadym — Aziýanyň merjeni


Oklaw dek giň köçeleriň erňegin,
Gupba ýaly jaýlar gurşap alypdyr.
Irden Güne tagzym edýän ak şäher,
Agşam ony ýene ýola salyp dur.
Şeýdip döräp barýar şanly geljegi,
Aşgabadym – Aziýanyň merjeni.

Bir ýany Köpetdag, biri Garagum,
Ikisi hem bu dünýäde geregim.
Watan gursagynda gürsüldäp dursuň,
Ýada salyp eziz ýurduň ýüregin.
Güwäsi sen Gün dek ýagty geljegiň,
Aşgabadym — Aziýanyň merjeni.

Sen başymyň täji, gözüm guwanjy,
Gujagyňda bagt tapan perzendiň men.
Taýyn ýetirmäge seniň waspyňy,
Zybanyma gelen setir-bendimde.
Sen düýnüm, şu günüm, hemem geljegim,
Aşgabadym — Aziýanyň merjeni.

Şirinjemal ÝEGELEKOWA,
Aşgabat şäherindäki tebigy ugurly derslere ýöriteleşdirilen
44-nji orta mekdebiň ýokary derejeli mugallymy,
Aşgabat şäheriniň Berkararlyk etrap Halk Maslahatynyň agzasy.

"Aşgabat" gazeti, 24.08.2023

Tmpedagog