30.05.2023 Döredijilik47 .

Buýsançnama


Buýsançnama

Binýady berk, baky bagtyň eýesi,
Arkadag Serdarly bagtyýar ýaşlar.
Siz halkyň guwanjy, ynam söýesi,
Arkadag Serdarly bagtyýar ýaşlar.

Gujur ýardyr Oguz hanyň nesline,
Ygrarly siz pederleriň kesbine,
Buýsanyň Diýaryň gözel keşbine
Arkadag Serdarly bagtyýar ýaşlar.

Aşgabadym bezenen ak merjene,
Dostluk ýollar uzaýar çar künjege,
Bedew batly gidiň ýagty geljege,
Arkadag Serdarly bagtyýar ýaşlar.

Ýyllar gelýär bir-birinden nurana,
Watan behişt parçasy deý görkana,
Guwanyň siz bu döwletli döwrana,
Arkadag Serdarly bagtyýar ýaşlar.

Dünýä ýaýyň Watan berkararlygyn,
Il-günüň abadan, bagtyýarlygyn,
Eziz Watan — ajap röwşen nurlugyn,
Arkadag Serdarly bagtyýar ýaşlar.

Köňül kelamy

Hak eçilmiş bize bir ajap bagty,
Nurana geljege ýolumyz ýagty,
Gözeldir, nurana Watanyň görki,
Eziz Diýar ýürekleriň buýsanjy.

Ýürekler joşgunda, gadamlar batly,
Wysaldyr arzuwlar — köňül ganatly,
Bu bagtyýar durmuş — eşretli, datly,
Eziz Diýar ýürekleriň buýsanjy.

Pederleriň islän zamany geldi,
Bu gün türkmen ady äleme doldy,
Ösüşe beslenýär nurana ýoly,
Eziz Diýar ýürekleriň buýsanjy.

Hasyl eýläp Pyragynyň aýdanyn,
Ýaňlandyryp parahatlyk aýdymyn,
Parlaýar asmanda ýaşyl Baýdagym,
Eziz Diýar ýürekleriň buýsanjy.


Çerkez ESENOW,
Balkanabat şäherindäki 3-nji orta mekdebiň mugallymy,
Türkmenistanyň Hormatly il ýaşulusy.

"Mugallymlar gazeti", 29.05.2023

Tmpedagog