10.05.2023 Döredijilik124 .

Arkadag şäheri — bagtyň säheri


Gudrat bolup dörän şanly ýyllarda,
Arkadag şäheri — bagtyň säheri,
Waspy ýaýylyp dur şirin dillerde,
Arkadag şäheri — bagtyň säheri.

Döwrebap şäheriň belent nusgasy,
Döwrebapdyr her bir belent binasy,
Waspyny sözleseň, diller senasy,
Arkadag şäheri — bagtyň säheri.

Barha buýsandyrýar türkmen ilini,
Guwandyrýar bu gün ogul-gyzyny,
Taryhyň gatynda goýar yzyny,
Arkadag şäheri — bagtyň säheri.

Gutly bolsun ymarat hem binýadyň,
Keşbiň şähdin açýar ýakynyň-ýadyň,
Ösüp öňe bolsun bedew deý badyň,
Arkadag şäheri — bagtyň säheri.

Hemra DURDYÝEW,
Ak bugdaý etrabyndaky 12-nji orta mekdebiň müdiriniň
terbiýeçilik işleri boýunça orunbasary.

"Mugallymlar gazeti" gazeti, 08.05.2023

Tmpedagog