03.01.2023 Döredijilik9 .

EZIZ DIÝAR


  Watan, enem, atam maňa dünýäde bar zatdan eziz,
  Şu topraga söýgim öçmez, gara başym dikkä heniz,
  Çünki Arkadag öwüdi — göreldäm, ýörelgäm hergiz,
  Başymdaky altyn jygam, söýgimdir eziz Diýara.
  Gursakda urýarka ýürek, wepam hakdyr bir ygrara.

  Hydyr gezen daglary bar, keremlidir-keramatly,
  Görogly beg seýran eden çar dagynda dor Gyratly,
  Gorkut ata nama ýazar, sözler asal, sahawatly,
  Pyragynyň döwediniň namalary dönmüş nara,
  Keramatly ülkäm üçin söýgüsin ýazmyş şygara.

  Iki dünýe barlyk hakda sorasalar hergiz jogap,
  Diňe Watan diýer dilim, gara başym eder togap.
  Sapar kylmak eziz ülkä, ömür içre ýalňyz sogap,
  Dermandyr her oty-çöpi, derdiň egser, bolar çäre,
  Teselli isleseň jana, seýran et eziz Diýara.

  Uzak ülkä giden wagtyň, göwün guşuň açar ganat,
  Watan topragyn küýsärsiň, göwün hiç tapmaz kanagat.
  Onda beýik bir gudrat bar, bardyr onda Hakdan halat,
  Gözleriň ýumup birsalym, seýran edersiň Diýara,
  Rahatlyk berer janyňa, oldur ýalňyzlyga çäre.

  Rysgala baý saçagymam, mähir doly ojagymam,
  Janyndan jan beren, iň mähriban gujagymam.
  Mähribanym, dünýe barym, ajaplardan ajabymam,
  Hemmesi jemlenen sende, sen meniň ömre dowamym,
  Barlygym, baýlygym sende, mähriban, eziz Diýarym!

Döwran GULLYÝEW,
hukukçy.Tmpedagog