08.03.2023 Döredijilik7 .

8-nji mart — 8 sms gutlagy


 * Mähriban käbäm, siziň kalbyňyzda asman-zeminiň nury, aýaňyzda aýlaryň-ýyllaryň ýazy, saýaňyzda bolsa bagtyň özi bardyr. Biz siziň bilen bagtly ejem jan! Baýramyňyz gutly bolsun!

 * Nurly gözleriňizde göwnüm, arzuwlarymda ömrüňiz bar, käbäm! Ýüzüňizdäki ajaýyp ýylgyryşyňyz egsilmesin! 8-nji martyňyz gutly bolsun!

 * Ýüregimiň diregi, ykbalymyň geregi, ejem jan! Mähriban dünýäňizi hemişe ýaz ýaly ýylgyryşyňyz bezesin! Ýeneki baýramlaryňyzy gutlamak nesip etsin!

 * Ýeke-täk dilegim, ömürlik barlygyňyzy görmek, käbäm! Siziň bilen biz bagtyň keşbine şaýat bolýarys. Siziň barlygyňyzda biz ýürekden ýylgyrýarys. Mydama şeýle bolubam galsyn! Baýramyňyz gutly bolsun!

 * Mähriban ejem jan, siziň ýüregiňizde asman-zeminiň bütin gözellikleri jemlenen. Olar biziň ykbalymyza nur eçilýär. Şol nuruň ýalkymy hiç haçan egsilmesin! Baýramyňyz gutly bolsun, käbäm!

 * 8-nji mart — bagtyň baýramy. Ol bagt — eneler, ejeler, uýalar, jigiler...Baýramyňyzy gutlaýaryn, bagta meňzeş mähribanlar!

 * Mähriban ejem, siziň mukaddes dünýäňiz her demde göwnüme Güneş nuruny saçýar. Goý, her bir günüm şol Güneş bilen başlasyn!

 * Ejem jan, siz dünýäniň päkize ýürekli perişdesi.Ýyly demiňiz, mylaýym eliňiz göwnümiň, ömrümiň melhemi. Baýramyň bilen, mähriban käbäm!

Aýjemal Gaýlyýewa,
Balkanabat şäherindäki daşary ýurt dillerini çuňlaşdyryp
öwredýän ýöriteleşdirilen 2-nji orta mekdebiň mugallymy.Tmpedagog