08.03.2023 Döredijilik8 .

8-nji mart gutlagy


8-nji mart gutlagy

Mähribanlygyňyz beýik görelde,
Ýürekler ýylanýar sizi görende,
Söýgimiz çäksizdir size köňülde,
Mähriban eneler, mährem uýalar.
Baýramyňyz gutly bolsun, sonalar!

Siziň bilen dünýäň ýüzi dörändir,
Siziň bilen perzent sözi dörändir,
Siziň bilen bagtyň özi dörändir,
Mähriban eneler, mährem uýalar,
Baýramyňyz gutly bolsun, sonalar!

Siziň baryňyzda owadan dünýä,
Siziň baryňyzda göwünler gülýä,
Güller görküňize başyny egýä,
Mähriban eneler, mährem uýalar,
Baýramyňyz gutly bolsun, sonalar!

Adyňyzy gaýtalaýar köňlümiz,
Sizi soňsuz sarpalaýar döwrümiz,
Janyňyz sag, uzak bolsun ömrüňiz!
Mähriban eneler, mährem uýalar,
Baýramyňyz gutly bolsun, sonalar!


Mähriban ynsan

Ak gundakda, ýaz gujakda —
Ulaldan mährem ojakda,
Söýgüsi baky gursakda
Ýaşar dünýäde ebedi,
Ol ynsan eziz enedir.

Waspy joşar sözler bilen,
Bagşy joşar sazlar bilen,
Kalby meňzeş ýazlar bilen
Ýylgyrşy ýyllaň bezegi,
Ol ynsan eziz enedir.

Mähri sözlermize siňen,
Keşbi gözlermize siňen,
Kamaty nur, kalby kerem
Gujagy zemin rehneti,
Ol ynsan eziz enedir.

Ýylgyrmagy öwredendir,
Ýylgyrtmagy öwredendir,
Barynda bagtly ýürekde
Soňsuz ylham döredendir,
Ol ynsan eziz enedir.

Asman-zeminiň deminde,
Bagtyň owazy heňinde,
Sowulmaz ýazlar elinde
Dörär dünýäniň jenneti,
Ol ynsan eziz enedir.

Aýjemal Gaýlyýewa,
Balkanabat şäherindäki daşary ýurt dillerini çuňlaşdyryp
öwredýän ýöriteleşdirilen 2-nji orta mekdebiň mugallymy.Tmpedagog