29.01.2023 Döredijilik8 .

Buýsançly mekdebim - goja mekdebim!
(Türkmenabadyň 1-nji orta mekdebine bagyşlanýar)


Taryhyň saralan sahypasynda,
Täsirli rowanlar gören Mekdebim,
Ylym gorun jemläp dowam ýoluňda,
Buýsançly mekdebim - goja Mekdebim!

Ýyllar kerwen gurap geçip deňiňden,
Başlary mähirli sypan, Mekdebim,
Halallyk-pespällik ýörelgäň seniň,
Buýsançly mekdebim - goja Mekdebim!

Säher salam bilen dolsam gujagňa,
Asyr paýhasyndan elär elegin,
Guwanýan mynasyp Watan borjuma,
Buýsançly mekdebim - goja Mekdebim!

120-ýaşyň dowamat bolsun!
Nesilleň goýnuňa salamat dolsun!
Arkadag Serdarly galkan ilimde,
Buýsanjyň dowamat - eziz Mekdebim!

Dursunjemal Ibragimowa,
Türkmenabat şäheriniň 1-nji orta mekdebiniň müdiri.Tmpedagog