03.01.2023 Döredijilik90 .

Ömrüň ýaşlyk çagynda


 «Halkyň Arkadagly zamanasy» ýyly türkmen ýaşlarynyň ykbalynyň göterilen, maksatlarynyň myrat tapan ýyly hökmünde şöhratly taryhymyzda öçmejek yz goýýar. Berkarar döwletiň täze eýýamynyň Galkynyşy döwründe ýurdumyzda hemmetaraplaýyn kämil nesliň kemala gelmegi ugrunda amala aşyrylýan giň özgertmeler, geçirilýän döredijilik bäsleşikleri ýaşlaryň ukyp-başarnyklaryny artdyryp, zehinlerini taplaýar, şeýle hem ylham joşgunyna ganat baglaýar. Ýaşdygyna garamazdan, işjeňligi, döredijilik gözlegleri bilen eýýäm özüni tanadan döwürdeşlerimiziň biri-de Darganata etrabyndaky 9-njy orta mekdebiň türkmen dili we edebiýaty mugallymy, Türkmenistanyň Prezidentiniň yglan eden «Türkmeniň Altyn asyry» bäsleşiginiň ýeňijisi Maksat Hudaýberdiýewdir. Ata Watanymyzyň ösüşlerine saldamly goşant goşmak ugrunda yhlas edýän Maksat asylly käriniň daşyndan çeper döredijilik bilen hem meş-gullanýar. Döwrümiziň sesine mynasyp ses goşýan şahyr ýigit şu ýyl ýene bir döwlet baýragynyň ― Türkmenistanyň Ýaşlar baýragynyň hem eýesi boldy.


Maksat HUDAÝBERDIÝEW,
Darganata etrabyndaky 9-njy orta mekdebiň mugallymy.

“Türkmen gündogary”, 2022-nji ýylyň 15-nji dekabry.

Tmpedagog