25.03.2024 Gutlaglar183 .

Ýeňşiňiz gutly bolsun, höwri köp bolsun!


Hormatly Aýgül mugallym!

Balkanabat şäheriniň daşary ýurt dillerine ýöriteleşdirilen 7-nji orta mekdebiniň yolbaşçylarynyň we işgärleriniň adyndan Sizi we Siziň taýýarlan 11-nji synp okuwçyňyz Muhammet Nurmämmedowy "Altyn asyryň altyn zehinleri" atly ders bäsleşiginiň Döwlet tapgyrynda alan 1-nji ornuňyz bilen tüŷs ýürekden gutlaýarys!

Siziň bu uly üstünligiňize biziň begenjimiziň çägi ýok! Bu Sizin irginsiz we tutanýerli çekýän zähmetiniziň netijesinde gazanan ýeňşiňiz! Size mundan beýläk hem berk jan saglyk, egsilmez abraý we ýeňil bolmadyk işiňizde uly üstünlik arzuw edýäris! Ýeňşiňiz gutly bolsun, höwri köp bolsun!
Tmpedagog