27.01.2024 Bäsleşiker380 .

«IŇ EÝJEJIK GYZJAGAZ – 2024» ATLY ŞADYÝAN BÄSLEŞIGI YGLAN EDILDI!


Türkmenistanyň Magtymguly adyndaky Ýaşlar guramasynyň Merkezi Geňeşiniň hem-de Türkmenistanyň Bilim ministrligi bilen bilelikde Milli bahar baýramy mynasybetli ýurdumyzyň umumybilim berýän mekdepleriniň 2-4-nji synplarynda okaýan okuwçy gyzlarynyň arasynda geçirýän «Iň eýjejik gyzjagaz – 2024» atly şadyýan bäsleşiginiň

DÜZGÜNNAMASY

 

     Bäsleşigiň esasy maksady hormatly Prezidentimiziň: «Beýik geljegimiz siziň bagtyýarlygyňyz, kadaly ösüşiňiz bilen aýrylmaz baglydyr. Şundan ugur alyp, nesilleri halkymyzyň asylly däpleri esasynda terbiýelemegi örän möhüm wezipeleriň biri hasaplaýarys» diýen sargytlaryndan, Berkarar döwletiň täze eýýamynyň Galkynyşy döwrüniň bagtyýar nesilleriniň bolelin durmuşda ýaşamagy, şadyýan, sagdyn ösmegi, döwrebap bilim-terbiýe almagy, hünär öwrenmegi, geljekde Watanymyza peýdaly adamlar bolup ýetişmekleri üçin durmuşa geçirýän beýik işlerinden, türkmen halkynyň Milli Lideri Gahryman Arkadagymyzyň berýän gymmatly maslahatlaryndan ugur alyp, ösüp gelýän ýaş nesilleriň sungata, döredijilige bolan söýgüsini artdyrmakdan, bilimlerini kämilleşdirmekden, zehinli çagalary ýüze çykarmakdan we olary goldamakdan, olaryň ählitaraplaýyn kämil ýaşlar bolup ýetişmeklerini gazanmakdan ybaratdyr.

     Bäsleşige ýurdumyzyň umumybilim berýän mekdepleriniň 2-4-nji synplarynda okaýan, ozal «Iň eýjejik gyzjagaz» bäsleşiginiň döwlet tapgyrynda ýeňiji bolmadyk okuwçy gyzlar gatnaşyp bilerler.

 

I. Bäsleşigiň geçiş tertibi

     Bäsleşik ýurdumyzyň umumybilim berýän mekdeplerinde, etraplarda, şäherlerde, soňra bolsa welaýatlarda we Arkadag, Aşgabat şäherlerinde geçirilýär. Welaýatlaryň hersinden we Arkadag, Aşgabat şäherlerinden 1-nji we 2-nji orunlary eýelän 2 (iki) sany okuwçy gyzjagaz paýtagtymyzda geçiriljek jemleýji bäsleşige gatnaşmaga hukuk gazanar.

     Şadyýan bäsleşik şu aşakdaky tertipde geçiriler:

 • birinji tapgyr 2024-nji ýylyň 6-15-nji fewraly aralygynda umumybilim berýän mekdeplerde geçirilýär;
 • ikinji tapgyr 2024-nji ýylyň 21-28-nji fewraly aralygynda etraplarda we şäherlerde geçirilip, oňa bäsleşigiň mekdep tapgyrynda 1-nji we 2-nji orunlary eýelän okuwçy gyzjagazlar gatnaşýarlar;
 • üçünji tapgyr 2024-nji ýylyň 2-9-njy marty aralygynda Arkadag, Aşgabat şäherlerinde we welaýatlarda geçirilip, bu tapgyra etrap, şäher tapgyrlarynda 1-nji we 2-nji orunlary eýelän okuwçy gyzjagazlar gatnaşýarlar;
 • jemleýji tapgyr 2024-nji ýylyň mart aýynyň ikinji ongünliginde Arkadag, Aşgabat şäherlerinde geçiriler we bu tapgyra bäsleşigiň, Arkadag, Aşgabat şäher we welaýat tapgyrynda 1-nji we 2-nji orunlary eýelän okuwçy gyzjagazlar gatnaşýarlar.

 

II. Bäsleşigiň şertleri

 1. Hormatly Prezidentimiziň baştutanlygynda we türkmen halkynyň Milli Lideri Gahryman Arkadagymyzyň aladalary netijesinde Berkarar döwletiň täze eýýamynyň Galkynyşy döwründe alnyp barylýan tutumly işleri, eziz Watanymyzy, bagtyýar çagalygy, dost-doganlygy, sporty wasp edýän aýdym-sazly çykyşy ýerine ýetirmeli (4 minut).
 2. Bäsleşige gatnaşýan gyzjagazlar milli egin-eşiklerini geýip, ony şahyrana sözler bilen wasp etmeli (3 minut).
 3. Bäsleşige gatnaşýan gyzjagazlar öz ýaş aýratynlygyna görä, ene-mamalarymyzdan nesilden-nesle geçip gelýän milli el işleriniň görnüşlerini ýerine ýetirmekde bäsleşmeli.

 

III. Bäsleşige gerekli resminamalar

 

Türkmenistanyň Magtymguly adyndaky Ýaşlar guramasynyň welaýat we Arkadag, Aşgabat şäherleriniň Geňeşleriniň mejlisleriniň bäsleşigiň deslapky tapgyrlarynyň ýeňijileri baradaky kararlaryny, ýeňiji bolan gyzjagazlar barada şu aşakdaky görnüşde resminamalary (2 nusgada) Türkmenistanyň Magtymguly adyndaky Ýaşlar guramasynyň Merkezi Geňeşine 2024-nji ýylyň mart aýynyň 12-ne çenli tabşyrylmaly:

 • Maglumat (görnüş №1, görnüş №2);
 • Dogluş hakyndaky şahadatnamanyň göçürmesi;  
 • 3х4 ölçegdäki 2 sany surat;
 • Okaýan mekdebinden kepilnama.

     «Iň eýjejik gyzjagaz – 2024» atly şadyýan bäsleşige gatnaşyjylara mynasyp baha bermek üçin Türkmenistanyň Magtymguly adyndaky Ýaşlar guramasynyň Merkezi Geňeşiniň, Türkmenistanyň Bilim ministrliginiň wekillerinden hem-de ýurdumyzyň tanymal medeniýet we sungat işgärlerinden ybarat eminler topary döredilýär. Eminler bäsleşige gatnaşýan gyzjagazlaryň her bir çykyşyny 5 (bäş) bahaly ulgamdan peýdalanyp bahalandyrýarlar we şol bahalary goşmak arkaly soňky netijäni çykarýarlar. Bäsleşigiň jemleýji tapgyrynda Baş baýrak we 1-nji, 2-nji, 3-nji orunlar bellenilýär. Emin agzalarynyň çykaran çözgüdi gutarnyklydyr.

     Bäsleşigiň etrap, şäher, welaýat tapgyrlaryna işjeň gatnaşan we tapawutly çykyş eden gyzjagazlara Hormat hatlar we ýadygärlik sowgatlary gowşurylar.

     Bäsleşigiň jemleýji tapgyrynyň ýeňijilerine Türkmenistanyň Magtymguly adyndaky Ýaşlar guramasynyň Merkezi Geňeşi we Türkmenistanyň Bilim ministrligi tarapyndan Hormat hatlar we sowgatlar gowşurylar.

 

Habarlaşmak üçin telefon belgiler:

Türkmenistanyň Magtymguly adyndaky Ýaşlar

guramasynyň Merkezi Geňeşi: 44-88-55; 44-88-85;

Türkmenistanyň Bilim ministrligi: 44-86-40.yashlar.gov.tm


yashlar.gov.tm

Tmpedagog