21.02.2023 Döredijilik9 .

Watan


Begenmäge, buýsanmaga hakym bar,
Ösüşe beslenýän Watan bar bizde.
Beýik ýeňişlere beýik halkym ýar,
Ösüşe beslenýän Watan bar bizde.

Çar ýana uzaýar polat ýollary,
Dost-dogan ilime sagy-sollary,
Örän köpdür nebit-gazyň gorlary,
Ösüşe beslenýän Watan bar bizde.

Halal zähmetiniň rehnedin görýän,
Myhman gelse mährem gujagyn gerýän,
Töründen myhmana giň orun berýän,
Ösüşe beslenýän Watan bar bizde.

Aziýanyň ak merjeni Aşgabat,
Gujak açýar, goýýar myhmana hormat.
Belent binalary ajaýyp, gudrat,
Ösüşe beslenýän Watan bar bizde.

Okap, işläp, ylym ýoluna başlar,
Arkadag Serdarly bagtyýar ýaşlar.
Beýik işler röwşen geljegi buşlar,
Ösüşe beslenýän Watan bar bizde.

Jemile BAZAROWA,
Darganata etrabyndaky 3-nji orta mekdebiň mugallymy.

“Mugallymlar gazeti”, 20.02.2023

Tmpedagog