17.01.2023 Döredijilik9 .

Seýran Seýitmämmedowyň şygyrlary


Gel, aýdym diňläli!

  Gel, aýdym diňläli gussaly günde,
  Ýürek mundan başga dagy neýlesin?!
  Kompozitor nota assyn ýüpünden,
  Şahyr bolsa, galamyny çeýnesin.

  Gel, diňläli gussalary terk ede,
  Galmagaldan saz göçürýän adamy.
  Ukusyny gözlerinde gark eden
  Şahyryň ýüregniň gamyn aýdany.

  Darbaz deýin basan sazyň kirşine —
  Notalardan alaly biz hikmeti.
  Goýber, kapitan, tolkunlaryň gerşine,
  Umman küýsän şahyr Nazym Hikmeti.

  Gözden inen kalbyň bölejikleri
  Başarmasa diňer ýerde diňmäni.
  Akar ýaba sürüp gämijikleri,
  Gel, aýdym diňläli, aýdym diňläli.

Ejeme

  Sen meni hüwdülediň,
  Hüwdiniň bady bilen.
  Sen meni hüwdülediň,
  Göwünleň şady bilen.

  Yralandy iki ýan,
  Demleriňden sallançak.
  Dideleriň öňünde,
  Atdy dünýä hallançak.

  «Allan-allan...» hüwdiňden
  Boldy kalbym Allaly.
  Derdim alyp, öwretdiň,
  Derdi özüm almany.

  Derdiň almak isledim,
  Çökder, agyr ekeni.
  Käbäm, göterýän derdiň
  Çakdan agyr ekeni.

  Ýatladyp gitdi çaglar
  Bagdan gaçan almany.
  «Allan-allan...» hüwdüleň
  Etdi kalby Allaly.

  Dideleň dar dünýämi
  Goşa dünýäli etdi.
  Gubar basypdy göwnüm,
  Baryn gül ýaly etdi.

  Ýuwundyryp öwdüne,
  Sözläp serim durlanym.
  Ak ýollam deý agaran
  Saçlaryna gurbanym.


Seýran SEÝITMÄMMEDOW,
Gyzylarbat etrabyndaky 11-nji orta mekdebiň mugallymy.

"Nesil" gazeti, 14.01.2023

Tmpedagog