20.01.2023 Bäsleşikler10 .

Döredijilik bäsleşigi


 Berkarar döwletiň täze eýýamynyň Galkynyşy döwrüniň ajaýyp zamanasyny wasp etmek, taryhy ösüşleri aýdyň beýan etmek maksady bilen hormatly Prezidentimiziň alyp barýan içeri we daşary syýasatyny, Garaşsyz, baky Bitarap ýurdumyzyň ýeten belent sepgitlerini, ata-babalarymyzdan miras galan medeni gymmatlyklarymyzy, sagdyn durmuş ýörelgelerini wagyz etmek we ähmiýetini halk köpçüligine düşündirmek, Diýarymyzyň dünýä nusgalyk ösüşlerini dabaralandyrmak maksady bilen, Türkmenistanyň Kärdeşler arkalaşyklarynyň welaýat birleşmesi «Maru — şahu jahan» welaýat gazeti bilen bilelikde ajaýyp zamanamyzyň eşretli durmuşynda ýaşaýan, döredijilik bilen meşgullanýan raýatlaryň arasynda «Ylham berýär Galkynyşly döwrümiz, alkyş bolsun, Arkadagly Serdara!» atly döredijilik bäsleşigini yglan edýär.

 Bäsleşigiň maksady:
 Berkarar döwletiň täze eýýamynyň Galkynyşy döwrüni dabaralandyrmakdan we ähmiýetini halk köpçüligine düşündirmekden, ajaýyp zamanamyzy wasp etmekden, taryhy ösüşleri, ýetilen sepgitleri aýdyň beýan etmekden;

 Gahryman Arkadagymyzyň jöwher paýhasyndan, döwet galamyndan dörän gymmatly eserlerini giňden öwrenmekden, onuň many-mazmunyny ildeşlerimize ýetirmekden hem-de ony wagyz etmekden;

 2023-nji ýylyň «Arkadag Serdarly bagtyýar ýaşlar ýyly» diýlip atlandyrylmagy mynasybetli eserleriň üsti bilen ösüp gelýän ýaş nesliň il-gününe, Watanyna wepaly bolup ýetişmeklerini gazanmakdan, olarda halal zähmete, gaýduwsyzlyga, ruhubelentlige, türkmeniň däp-dessurlaryna söýgi döretmekden;

 Türkmeniň milli gymmatlyklaryny buýsanç bilen nesillerimize ýetirmekden, asyrlaryň jümmüşinde bolup geçen taryhy wakalary, medeni gymmatlyklary öwrenmekden;

 Diýarymyzyň gülläp ösmegine, türkmen halkynyň abadan ýaşamagyna gönükdirilen ösüşleriň täze belentliklerine yzygiderli badalga berýän hormatly Prezidentimiziň töweregine berk jebisleşip, wepalylygy, Diýarymyzyň şu günki ösüşlerine, il-günümize, mähriban Watanymyza bolan çuňňur söýgini berkitmekden ybaratdyr.

Bäsleşigiň esasy şertleri:
1.Bäsleşige halk hojalygynyň ähli pudaklarynyň edara-kärhanalarynda, guramalarynda zähmet çekýän, orta we orta hünär, ýörite orta, ýokary okuw mekdeplerinde okaýan we beýleki raýatlar gatnaşyp bilerler.

2.Bäsleşige gatnaşyjylar wezipeleri, hünärleri, ýaşlary boýunça çäklendirilmeýär.

3.Bäsleşige gatnaşyjylar ýazan eserlerini «Ylham berýär Galkynyşly döwrümiz, alkyş bolsun, Arkadagly Serdara!» atly bäsleşige diýen ýazgy bilen hödürläp, ýanyna özleri hakyndaky maglumatlary (ady, familiýasy, okaýan, işleýän we ýaşaýan ýeriniň salgysy, iş, öý ýa-da el telefon belgileri) goşmalydyrlar.

4.Bäsleşige hödürlenilen eserleriň mazmuny we çeperçiligi ýörite düzülen eminler topary tarapyndan töwerekleýin seljerilip, soňra olar «Maru — şahu jahan» welaýat gazetinde çap ediler.

5.Bäsleşige hödürlenilen eserleri «Maru — şahu jahan» welaýat gazetiniň redaksiýasyna ibermeli.

6.Bäsleşigiň jemleri 2023-nji ýylyň dekabr aýynda jemlenilýär.

Bäsleşigiň ýeňijileri Türkmenistanyň Kärdeşler arkalaşyklarynyň Mary welaýat birleşmesi tarapyndan gymmat bahaly sowgatlar bilen sylaglanylarlar we olara «Maru — şahu jahan» welaýat gazetiniň redaksiýasynyň Hormat hatlary gowşurylar. Bäsleşikde şu aşakdaky baýrakly orunlar bellenilýär.

Makalalar boýunça:
1. Bir sany birinji baýrak.
2. Iki sany ikinji baýrak.
3. Üç sany üçünji baýrak.

Oçerkler boýunça:
1. Bir sany birinji baýrak.
2. Iki sany ikinji baýrak.
3. Üç sany üçünji baýrak.

Hekaýalar boýunça:
1. Bir sany birinji baýrak.
2. Iki sany ikinji baýrak.
3. Üç sany üçünji baýrak.

Goşgular toplumy boýunça:
1. Bir sany birinji baýrak.
2. Iki sany ikinji baýrak.
3. Üç sany üçünji baýrak.

Şeýle-de, bäsleşige işjeň gatnaşanlaryň 6-syna höweslendiriji baýraklar gowşurylar.

Guramaçylyk topary.


ashgabat.in

Tmpedagog