18.03.2023 Bäsleşikler8 .

«Ganatly bedewlerimiz — milli buýsanjymyz!»


 Türkmenistanyň Medeniýet ministrligi, Türkmenistanyň Kärdeşler arkalaşyklarynyň Milli merkezi Türkmen bedewiniň milli baýramy mynasybetli «Ganatly bedewlerimiz — milli buýsanjymyz!» atly döredijilik bäsleşigini yglan edýär.

 Döredijilik bäsleşigine türkmen bedewlerini wasp edýän, olara mahsus bolan häsiýetleri açyp görkezýän goşgular, poemalar, makalalar, hekaýalar hödürlenilýär. Bäsleşige hödürleniljek poemalaryň, makalalaryň, hekaýalaryň möçberi üç sahypadan geçmeli däl.

 Bäsleşige gatnaşyjylar eserleri bilen özleri hakyndaky maglumatlary (familiýasy, ady, atasynyň ady, ýaşaýan, işleýän ýa-da okaýan ýeri, wezipesi, öý salgysy, telefon belgileri we fotosuraty) «doredijilikmedeniyet@sanly.tm» elektron salga ibermeli.

 Döredijilik bäsleşigine hödürlenilýän eserler 2023-nji ýylyň 10-njy apreline çenli kabul edilýär.

 Bäsleşigiň Düzgünnamasy Türkmenistanyň Medeniýet ministrliginiň www.medeniyet.gov.tm resmi websaýtynda ýerleşdirilýär.


"Edebiýat we sungat" gazeti, 17.03.2023

www.turkmenmetbugat.gov.tm

Tmpedagog