18.02.2023 Bäsleşikler6 .

«Tebigaty söýmek — Watany söýmek»


 Türkmenistanyň Tebigaty goramak jemgyýeti «Edebiýat we sungat» gazeti bilen bilelikde Arkadag Serdarly bagtyýar ýaşlar ýyly we Türkmenistanyň Tebigaty goramak jemgyýetiniň döredilmeginiň 55 ýyllygy mynasybetli «Tebigaty söýmek — Watany söýmek» ady bilen Diýarymyzyň gözel tebigatyny wasp edýän goşgularyň, hekaýalaryň bäsleşigini yglan edýär.

Bäsleşige gatnaşyjylar eserlerini «edebiýatwesungat-gazeti@online.tm» elektron salga iberip bilerler.

Eserler 2023-nji ýylyň 31-nji maýyna çenli kabul edilýär.

Ýeňijilere Hormat hatlary we ýadygärlik sowgatlar gowşurylar."Edebiýat we sungat" gazeti, 17.02.2023

www.turkmenmetbugat.gov.tm

Tmpedagog